Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rd. I. Adiwidjaja
Batavia: J. B. Wolters U. M., [date of publication not identified]
499.223 2 ADI s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
R.Rg. Sastraatmadja, author
Djakarta: Groningen, [date of publication not identified]
899.231 SAS g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Faturohman
Bandung: Medal Agung, 1984
499.223 2 TAU c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Djajadiredja, R. K.
Buku-buku Batjaan Mimiti anu patali sareng "Tuduh Djalan", seueurna aja opat djilid. Ketjap-ketjap, nu dianggo bubuka pangadjaran, baris mitembejan ngawulangkeun aksara, nja kitu berendelanana, meh sami bae sareng dina "Aosan abdi?, mung aja hidji dua anu digentos, margi ku ketjap panggentosna tea katimbang langkung terang upami disarengan ku gambar. Saparantosna djadi batjaan,...
Djakarta: J. B. Wolters, [194-?]
K 499.223 2 DJA b II
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981
499.25 SIS (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tatang Sumarsono, author
Bandung: Geger Sunten, 1992
398.2 TAT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997
499.233 2 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ajip Rosidi, 1938-, author
Jakarta: Pustaka Jaya, 2010
499.22 AJI m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004
959.821 Ben
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>