Hodgson, Barbara B., author
Saunders nursing drug handbook 2008
Saunders, 2008
 Buku Referensi
Hodgson, Barbara B., author
Saunders nursing drug handbook 2008 vol. 2
Saunders, 2008
 Buku Teks
Hodgson, Barbara B., author
Saunders nursing drug handbook 2008; Vol. 1
Saunders, 2008
 Buku Teks
Hodgon, Barbara B., author
Nursing drug handbook 2005
Elsevier , 2005
 Buku Teks
Skidmore-Roth, Linda, author
Mosby's nursing drug reference 2008
Mosby Elsevier, 2008
 Buku Referensi