Wilson, Holly Skodol, author
Psychiatric nursing
Addison-Wesley, 1983
 Buku Teks
Wilson, Holly Skodol, author
Psychiatric nursing
Addison-Wesley, 1979
 Buku Teks
Keltner, Norman L., author
Psychiatric nursing
Mosby, 2002
 Buku Teks
Wilson, Holly Skodol, author
Psychiatric nursing
Addison-Wesley , 1998
 Buku Teks
Keltner, Norman L., author
Psychiatric nursing
Elsevier Mosby, 2011
 Buku Teks