Simorangkir, J.C.T.
Kamus hukum
Madjapahit, 1972
 Buku Referensi
Andi Hamzah
Kamus hukum
Ghalia Indonesia, 1986
 Buku Teks
R. Subekti, 1914-
Kamus hukum
Pradnya Paramita, 1989
 Buku Referensi
Sudarsono
Kamus hukum
Rineka Cipta, 1992
 Buku Teks
R. Subekti, 1914-
Kamus hukum
Pradnya Paramita, 1969
 Buku Teks