Soekatri Darmabrata
Praktek hukum pidana; Buku B
Universitas Indonesia, 2000
 Buku Teks
Praktek hukum perdata; Buku A
tim penyusun, Pengajar Praktek Hukum Perdata
Universitas Indonesia, 2000
 Buku Teks
Soekatri Darmabrata
Kisi-kisi praktek Hukum Pidana
Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum UI, 1997
 Buku Teks
Darmabrata
Kisi-kisi Praktek Hukum Pidana
 Buku Teks
Soekatri Darmabrata
Kisi-kisi praktek hukum pidana
Gitama Jaya, 2004
 Buku Teks