Khomeini, Imam
Sistem pemerintahan Islam
Pustaka Azzahra, 2002
 Buku Teks
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
Sedjarah kehakiman dalam pemerintahan Islam
Islamiyah , 1950
 Buku Teks
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
Dasar-dasar kehakiman dalam pemerintahan Islam
Bulan Bintang, 1955
 Buku Teks
Beberapa pandangan tentang pemerintahan Islam/ Editor: Salim azzam
Mizan, 1990
 Buku Teks
El-Wa, Mohamed S.
Sistem politik dalam pemerintahan islam / Mohamed S. El-Wa
Bina Ilmu, 1983
 Buku Teks