Masyarakat dan kebudayaan kumpulan karangan untuk Prof Dr Selo Soemardjan
Jakrta Djambatan 1988
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Citra wanita dalam sastra Nusantara di Kalimanatan Barat
oleh Chairil Effendy ... [and others]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995
 Buku Teks
Endang I. Sedijoprapto
Tenaga kerja wanita Indonesia : suatu tinjauan literatur / Endang I. Sedijoprapto
PDIN-LIPI , 1982
 Buku Teks
Memposisikan kodrat: perempuan dan perubahan dalam perspektif ISlam/editor, Lily Zakiyah Munir
Bandung Mizan 1999,
 Buku Teks
Sudiro
Pelangi kehidupan : kumpulan karangan
Inti Dayu Press, 1986
 Buku Teks