Wang, Ning, 1955-, author
Zhongguo wen hua dui Ou Zhou de ying xiang = influence of Chinese culture in Europe = 中囯文化对欧洲的影响
Hebei ren min chu ban she, 1999
 Buku Teks
Han, Qi, 1963-, author
Zhongguo kexue jishu de xizhuan ji qi ying xiang, 1582-1793 = Science and technology in China West and Its Impact (1582-1793
Hebei ren min chu ban she, 1999
 Buku Teks
Wu, Bin, author
Zhonghua wen hua hai wai chuan bo shi = The history of Chinese culture spread abroad = 中
Renmin Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Tu shuo Zhongguo gu dai ke ji cheng jiu = Tushuo Zhongguo gudai keji chengjiu = 图说中国古代科技成就 = Illustrated Chinese Ancient Science and Technology Achievements
edited by Song Zhenghai
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Zhang, Xiping, author
Gen sui Li Madou dao Zhongguo
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006
 Buku Teks