Liu, Yan
Zhongguo wen hua dui Meiguo wen xue de ying xiang = Influence of Chinese Culture on American Literature = 中囯文化对美囯文学的影响 / Liu Yan.
Hebei ren min chu ban she,, 1999
 Buku Teks
Shi, Tongbiao
Zhongguo fa lu wenhua dui xifang de ying xiang = Influence of Chinese legal culture to the Wes = 中囯法律文化对西方的影响
Hebei ren min chu ban she, 1999
 Buku Teks
Sun, Yu
Lu Xun yu Hu Shi : ying xiang 20 shi ji Zhongguo wen hua de liang wei zhi zhe = Lu Xun and Hu Shi: Two wise influence of Chinese culture in the 20th Century = 鲁迅与胡适 : 影响 20世纪中国文化的两位智者
Liaoning Renmin Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Sun, Jin, 1953-
Zhongguo xian dai hua dui xi fang de ying xiang = The impact of China's modernization of the West = 中囯现代化对西方的影响
Hebei ren min chu ban she, 1999
 Buku Teks
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 2 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia