Zhong guo han zi wen hua da guan = 中国汉字文化大观 = Chinese Character Culture Grand / Ying He Jiu
Beijing Daxue Chubanshe, 1996
 Buku Referensi
Li, Zhiting, author
Guan dong wen hua = Kanto culture = 东文化
Liaoning Jiaoyu Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Li, Wenyi
Qian shou guan yin = 千手观音 = Avalokitesvara
Jiuge Chubanshe Youxian Gongsi, 1986
 Buku Teks
Zhongguo wen hua da dian =中國文化大典 = Chinese cultural ceremony / editor Jiyu Ren
Shanxi Jiaoyu Chubanshe, 1999
 Buku Referensi
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 2 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia