Huang, Lie, author
Zhongguo kai fang jing ji xia de fei jun heng jing ji : jie gou xing fen xi
Fudan Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Road to development : the journey of the Chinese economy = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing
edited by Jin Bei, Li Gang = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing / zhu bian Jin Bei, Li Gang
Jing ji guan li chu ban she, 2010
 Buku Teks
Wang, Yujun, 1968-, author
Zhongguo jing ji guo ji jing zheng li = The international competitiveness of China's economy
Jiangxi ren min chu ban she, 2000
 Buku Teks
Li, Chengxun
2020 nian de Zhongguo : dui wei lai jing ji ji shu she hui wen hua sheng tai huan jing de zhan wang / zhu bian Li Chengxun ; fu zhu bian Guo Xiaowen, Mu Haiping.
Renmin Chubanshe, 1999
 Buku Teks
Xu, Chengbei, author
Zhongguo jing ju
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2003
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>