Chang, Lu, author
Zhongguo rong ru shi jie
Wai wen chu ban she, 2008
 Buku Teks
Li, Zhengping, author
Zhongguo jiu
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
 Buku Teks
Ru shi hou Zhongguo qian yan wen ti fen xi
zhu bian Li Chun, Gan Yaping, fu zhu bian, Xie Wenhui
Zhongguo Shangye Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Huang, Lie, author
Zhongguo kai fang jing ji xia de fei jun heng jing ji : jie gou xing fen xi
Fudan Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Cai, Shangsi, 1905-2008, author
Zhongguo si xiang yan jiu fa = Chinese Thought France = 囯思想研究法
Fu dan da xue chu ban she, 2001
 Buku Teks