Di wu jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan = 第5届国际汉语教学讨论会论文选 = 5th International Chinese Language Teaching Seminar Selected Papers
Beijing Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Dan, Wei Ru
Jiao xue li lun yu fang
Taibei : Meng The Suoli, 1997
 Buku Teks
Di 4 jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui = 第四届国际汉语教学讨论会论文选 = Fourth International Chinese Language Teaching Seminar Selected Papers
Beijing YuyanXueyan Chubanshe, 1995
 Buku Teks
Zhao, Dongyang
Xian dai Han yu yu fa ci dian = Xian dai Han yu yu fa ci dian = 现代汉语语法词典 = Modern Chinese grammar dictionary
Yanbian Renmin Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Fang, Yuqing
Shi yong Han yu yu fa = 实用汉语语法 = Practical Chinese grammar =
Beijing daxue Chubanshe, 2001
 Buku Teks