Xian dai Han yu chang yong ci yong fa ci dian = A dictionary of Chinese usage
zhu bian Li Yimin ; fu zhu bian Zhu Bingyao, Long Decheng
Yuyan Wenhua Daxue, 1995
 Buku Referensi
Li, Yimin, 1937-
Xian dai Han yu chang yong ci yong fa ci dian = 现代汉语常用词用法词典 = Dictionary of Modern Chinese words
Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, 1995
 Buku Referensi
Xian dai Han yu da ci dian = Xiandaihanyu dacidian = 现代汉语大词典 = Modern Chinese Dictionary
Han yu da ci dian chu ban she, 2000
 Buku Referensi
Xian dai Han yu yi nan ci ci dian = 现代汉语疑难词词典 = Difficult modern Chinese dictionary / Li Linding editor
Shangwu Yinshuguan Chuban, 1999
 Buku Referensi
Xian dai Han yu yan yu gui fan ci dian = Xiandai Hanyu yanyu guifan cidian = 现代汉语谚语规范词典 = Standard Dictionary of Modern Chinese proverb / Li Xingjian (Editor in Chref) Wen, Duanzheng, et.al
Changchun Chubanshe, 2001
 Buku Referensi