Ai, Wen
Ai wen zi xuan ji = 艾雯自選集
Dadi Chubanshe, 1987
 Buku Teks
Tian, Yu-Chu, editor
Tian Yuan wen ji = 田原文集 / Tian Yuan
Da Di Chu Ban She, 1985
 Buku Teks
Zheng Hongyou
Ying Han ji suan ji wang luo tong xin ji shu ci hui = An English-Chinese dictionary of computer networking and communication technology / Sun Xuling zhu bian ; Zhang Hongyou zhu shen
Qinghua Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Zhang, Heng, 1931-
Si wen zhi ji lun ji : ru dao si xiang de xian dai quan shi = on the occasion of Si Wen set : a modern interpretation of Confucianism and Taoism
Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, min guo 86, 1997
 Buku Teks
Pan, Fudong
Bagui wen hua = Bagui Culture = 八桂文化 / Fudong zhu
Liaoning Jiaoyu Chubanshe, 1998
 Buku Teks