Road to development : the journey of the Chinese economy = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing
edited by Jin Bei, Li Gang = Zhongguo jing ji fa zhan de li cheng yu qian jing / zhu bian Jin Bei, Li Gang
Jing ji guan li chu ban she, 2010
 Buku Teks
Li, Jingwen
21 shi ji Zhongguo jing ji da qu shi = The general tendency of Chinese economy in the 21st century = 21世纪中国经济大趋势 / Li Jingwei; Wang Tongsan; Qi Jian'guo
Liaoning Renmin Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Huang, Lie
Zhongguo kai fang jing ji xia de fei jun heng jing ji : jie gou xing fen xi
Fudan Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Gao, Xijun
Jing zheng li shou ce / Gao Xijun, Shi Ziyi bian zhu = The Handbook on Taiwan competitiveness
Tian Xia Wen Hua, 1996
 Buku Teks
Kao, Charles H.C.
Jing zheng li shou ce = the hanbook on Taiwan competitiveness = 競爭力手册
Tian Xia Wen Hua, 1996
 Buku Teks