Yuan qu jing hua = Yuan Dynasty Essence = 元曲精華
Bashu Shu She, 1998
 Buku Teks
Yu, Guanying, author
Shi jing yu chu ci jing pin = Songs and Songs Gifts = 诗经与楚辞精品
Shi dai wen yi chu ban she, 1995
 Buku Teks
Xu, Chengbei, author
Zhongguo jing ju
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2003
 Buku Teks
The Publication of Calligraphic Albums and the Wen Clan of Suzhou during the Ming Dynasty
 Artikel Jurnal
Jian ming Han Ying Huangdi nei jing ci dian = A concise Chinese - English dictionary of Yellow Emperor's canon of medicine / zhu bian Li Zhaoguo ; bian zhu Liu Xiru [and several others].
Ren min wei sheng chu ban she,, 2011.
 Buku Referensi