Gao, Xiuqing
Kai guo feng yun : kai guo zheng fu ji shi = 开国风云 : 开国政府纪事
Liaoning Renmin Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Wang, Yujun, 1968-
Zhongguo jing ji guo ji jing zheng li = The international competitiveness of China's economy
Jiangxi ren min chu ban she, 2000
 Buku Teks
Feng, Guochao
Zhongguo tong shi = Chinese History = 中国通史 / Feng Guo Chao, Peng Zhong Lin
Guang Ming Ribao, 2002
 Buku Teks
Wright, Arthur F., 1913-1976
Zhong guo li shi ren wu lun ji = 中國歷史人物論集 = Chinese historical figures Essays
Zheng Zhong Shu Ju, 1990
 Buku Teks
Porter, Michael E.
Guo jia jing zheng You shi = competitive advantage of nations = 國家競爭優勢 / Li Mingxuan, Qiu Rumei yi ; Bote zhu.
Tan Xia Wenhua Chuban Gufen You xian Gongsi, 1996
 Buku Teks