Grassian, Daniel
Hybrid fiction
McFarland and Company, 1992
 Buku Teks
Shao, Yanxiang, author
Zhonghua san wen zhen cang ben = The Chinese prose collection, Shao Yanxiang volume = 中华散文珍藏本, 邵燕祥卷
Renmin Wenxue Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Zhao, Yu, author
Cao Yu ju ben xuan = 曹禺剧本选
Jiekang Junwenyi Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Liu, Denghan, author
Yu Guangzhong shi xuan = 余光中诗选
hongguo Qingnian Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Shao, Derun, author
Lu se de yi dai;Lu se de yi dai = 綠色的一代 = Green generation / Shao Derun;Lu se de yi dai = 綠色的一代 = Green generation
Jiu ge chu ban she, Minguo, 1992
 Buku Teks