Wang, Ning, 1955-
Zhongguo wen hua dui Ou Zhou de ying xiang = influence of Chinese culture in Europe = 中囯文化对欧洲的影响
Hebei ren min chu ban she, 1999
 Buku Teks
Sun, Jin, 1953-
Zhongguo xian dai hua dui xi fang de ying xiang = The impact of China's modernization of the West = 中囯现代化对西方的影响
Hebei ren min chu ban she, 1999
 Buku Teks
Tu shuo Zhongguo gu dai ke ji cheng jiu = Tushuo Zhongguo gudai keji chengjiu = 图说中国古代科技成就 = Illustrated Chinese Ancient Science and Technology Achievements
edited by Song Zhenghai
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Francisco, Juan R.
Indian culture in the Philippines : view and reviews / Juan R. Francisco
University of Malaya, 1985
 Buku Teks
Han, Qi, 1963-
Zhongguo kexue jishu de xizhuan ji qi ying xiang, 1582-1793 = Science and technology in China West and Its Impact (1582-1793
Hebei ren min chu ban she, 1999
 Buku Teks