Feng, Shuangbai
Tu shuo Zhongguo wu dao shi = Illustrated History of Chinese Dance
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Wan, Ning, 1936-
Shuo wen jie zi" yu Zhongguo gu dai wen hua = "Dictionary" and the Chinese Ancient Culture =《说文解字》与中囯古代文化
Liaoning ren min chu ban she, 2001
 Buku Teks
Wu, Zhan Lei
Tu shuo Zhongguo tao ci shi = 图说中国陶瓷史 = Illustrated History of Chinese Ceramics
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Shi, Jian
Tu shuo Zhongguo jian zhu shi = 图说中囯建筑史 = Illustrated History of Chinese Architecture
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Liu, Yanjun, 1954-
Tu shuo Zhongguo xi qu shi = Illustrated History of Chinese opera = 图说中囯戏曲史
Zhijiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks