Kim, Jae-hyok, author
Aboji ui dojang : Kim jae hyok si jib
Mineumsa, 2007
 Buku Teks
Jon, Dae-ho, author
Gakeum jungsereul kumkunda : Jon Dae-ho sijib
Mimeumsa, 2007
 Buku Teks
Chon, Sang-byong, author
Aremda uni sesang sophung keinenen nal
Miresa, 2006
 Buku Teks
Han, Ha-un, author
Bori phiri : han haun
Miresa, 2006
 Buku Teks
Jong, Ho-seng, author
Hendel riji ohnen galdae / Jong Ho-seng
Miresa, 2005
 Buku Teks