Zhongguo da bai ke quan shu. Zhongguo di li = 中国大百科全书. / editor Zhongguo di li
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Kao gu xue = 中国大百科全书. 考古学 = China Encyclopedia of Archaeologyeditor Kao Gu Xue
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Jiao Yu = 中国大百科全书. 教育 = Encyclopedia of China Education
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Dian gong = 中国大百科全书. 电工 = Encyclopedia of China Electrotechnical
Zhejing Jiaoyu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Xian dai yi xue = 中国大百科全书. 现代医学
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi