Zhongguo da bai ke quan shu. Zi dong kong zhi yu xi tong gong cheng = 中国大百科全书. 自动控制与系统工程 = Encyclopedia of China Automatic Control and Systems Engineering
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, Beijing Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Dian gong = 中国大百科全书. 电工 = Encyclopedia of China Electrotechnical
Zhejing Jiaoyu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Jiao Yu = 中国大百科全书. 教育 = Encyclopedia of China Education
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo da bai ke quan shu. Nong ye = 中国大百科全书. 农业 = Encyclopedia of China Agriculture
Zhongguo Dabai Kequanshu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Zhongguo Da Bai Ke Quanshu...
 Buku Referensi