Rumusan hasil diskusi dialog dan orientasi wawasan kebangsaan (Pengkajian kehidupan keagamaan generasi muda kampus) tanggal 13-15 Oktober 1994 di Jakarta
oleh Departemen Agama RI
Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1994/1995
 Buku Teks
Religiusitas : jurnal transformasi kependidikan dan keagamaan
Bidang Kajian Masjid Baitut Tholibin Komplek Depdiknas,
 Majalah, Jurnal, Buletin
Endang Saifuddin Anshari
Wawasan Islam : pokok-pokok fikiran tentang Islam dan ummatnya
RajaGrafindo Persada, 1993
 Buku Teks
Jalaluddin Rakhmat
Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus
Mizan, 1986
 Buku Teks
Jalaluddin Rakhmat
Islam alternatif : ceramah-ceramah di kampus
Mizan, 1998
 Buku Teks