Ki Padmasoesastra
Serat pathi basa = Javaansche synoniemen
Papyrus, 1916
 Buku Klasik
Serat basa basuki
Boekhandel Tan Khoen Swie, 1924
 Buku Klasik
Serat-sinerat basa Sunda
Rahmat Cijulang, 1990
 Buku Teks
Keklempakanipun Pethikan saking Serat-serat Basa Jawi
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Buku Klasik
Rd. Rangga Wirawangsa
Serat Ranggalawe : Babon serat basa Jawi Kina Tengahan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979
 Buku Teks