Kolonial Tijdschrift: uitgegeven door verrenigin van ambtenarenbij het binnenlansch
Betavia : Bestuur in Nederlandsch - Indie
 Majalah, Jurnal, Buletin
Taal en Tongval : tijdschrift voor de studie de Nederlandse volks-en Streektalen
Belgie : Universiaire Stichting van Belgie
 Majalah, Jurnal, Buletin
Tijdschrift voor Indische Taal, -land en volkenkunde
Batavia: W. bruining & co dan s' Gravenhage: M. Nijhoff
 Majalah, Jurnal, Buletin
Litterair paspoort : tijdschrift voor Boeken uit de oude en Nieuwe Wereld
Nederlands : Litterair paspoort
 Majalah, Jurnal, Buletin
OpLeuvensche bijdragen : tijdschrift voor modern philiogie
S'Gravenhage : Martinus Nijhoff
 Majalah, Jurnal, Buletin