Shen, Jiji
Tang dai chuan qi xuan = selected Tang dynasty stories
Foreign Language Press, 2007
 Buku Teks
Xu, Yuanchong
Selected poems and pictures of the Song dynasty: Jing xuan Song ci yu Song hua
China Intercontinental Press, 2005
 Buku Teks
The Dragon King's daughter: ten Tang Dynasty stories
Foreign Language Press, 1954
 Buku Teks
Huo, Songlin
Tang shi jing pin : fu li dai shi jing pin vol. 1-3 = Tang boutique: a boutique of ancient poetry = 唐诗精品 : 附历代诗精品
hidai Wenyi Chubanche, 2001
 Buku Teks
Liu, Tang
Ying chuang xiao yu xuan ji = 螢窗小語選集 = Small language anthology firefly window / Liu Tang
Shui Yun Qi, 1997
 Buku Teks