Embracing destiny in China : 17 people from across the globe who have found their destiny in China
by Lu Yang [and others]
New World Press, 2010
 Buku Teks
Wang, Yang
Lai zi bai xing de ge sheng = Chorus singing from the people
Xin shi jie chu ban she, 2009
 Buku Teks
Lu, Yang
Lao wai de Zhongguo qing jie = 老外的中国情结 = living in China / LuÌ?yang deng zhu.
Xin shi jie chu ban she, 2008
 Buku Teks
Brahm, Laurence J.
Elements of China : water, wood, fire, earth, gold / [English text] by Laurence J. Brahm ; [photographers, Bian Zhiwu ... et al.].
China Intercontinental Press, 2008
 Buku Referensi
60 foreign experts in China = [Wai guo zhuan jia zai Zhongguo]
compiler, International talent monthly
Foreign Languages Press, 2009
 Buku Teks