Zhang, Peiheng, author
Zhongguo wen xue shi = History of Chinese Literature = 中國文學史 /
Fu dan Daxue Chubanshe, 1996
 Buku Teks
Yi, Yang, author
Zhongguo xin wen xue tu zhi = 中国新文学图志
Renmin Wanxue Chubanshe, 1997
 Buku Teks
Lu, Ling, author
Bai nian bai zhong you xiu Zhongguo wen xue tu shu, 1900-1999 = Bai nian bai zhong you xiu Zhong Guo wen xue tu shu
Renmin Wenxue Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Gao, Xudong, 1960-, author
Wu si wen xue yu zhongguo wen xue chuan tong = Fourth Literature and the Chinese literary tradition = 五四文学与中国文学传统
Shandong Daxue Chubanshe, 2000
 Buku Teks
1981 wen xue shumu
Da Di Chubanshe, 1984
 Buku Teks