Zhongguo yue qi tu jian = Chinese musical illustrations = 中国乐器图鉴 / Dongsheng Liu; Zhongguo yi shu yan
Shandong jiao yu chu ban she, 1992
 Buku Teks
Yu, Albert, 1941-
Wo kan Yingdai'er : Hua yi fu zong cai de xian shen shuo fa / Yu Youcheng zhu ; Cheng Wenyan xie zhuzheng li = Inside Intel / by Albert Yu ; assisted by Zoe Cherng
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong , 1995
 Buku Teks
Guy, Vincent
Chao guo jie qi bing = the new international manager : an action guide for cross-cultural business = 超國界奇兵 / Vincent Guy; Gaiyi Maitage he zhu ; Li Shuxian yi.
Tian Xia Wen Hua, 1992.
 Buku Teks
Yu, Albert, 1941-
Wo kan Yingdai'er : Hua yi fu zong cai de xian shen shuo fa / Yu Youcheng zhu ; Cheng Wenyan xie zhu zheng li = Inside Intel / by Albert Yu ; assisted by Zoe Cherng.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1995
 Buku Teks
Yu, Albert, 1941-
Wo kan yingdai' er : Hua yi fu zong cai de xian shen shuo fa = inside intel : hua yifu zongzai de xianshen shuofa = 我看英代爾 : 華裔副總裁的現身說法 / Yu Albert
Tianxia Wenhua, 1995.
 Buku Teks