Mei, Kang-jun, author
Christianity in China: Zhongguo Jidu jiao: 中国基督教
China Intercontinental Press, 2005
 Buku Teks
Yan, Kejia, author
Zhongguo tian zhu jiao
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2004
 Buku Teks
Mi, Shoujing, author
Zhongguo Yisilin jiao
Wai Wen chu ban she, 2004
 Buku Teks
Xie, Yixian
Zhongguo Wai jiao shi (1949-1979)
Henan Renmin Chubanshe, 1988
 Buku Teks
Zhang, Qingmin
Cina's diplomacy = zhongguo wai jiao
China Intercontinental, 2010
 Buku Teks