Dadan Nurhidayat
Ungkapan al-Bayan dalam Qashidah Burdah karya Abu Abdillah Muhammad bin Said al-Bushiri = The Phrase of al-Bay n in Qash dat Burdat by Imam Abu Abdillah Muhammad bin Said al Bushiri
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Mohammad Giri Farras Syah
Al-Bushiri dan Qasidat Al-Burdah-nya = Al-Bushiri and his Qasidat Al-Burdah
[Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;, ], 2016
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Ibn Musa, Ibn Said Abi Hasan Ali
'Ikhtisar al-Qadah al-Ma'alli fi al-Tarikh al-Mahalli <'Ibn Sa'id 'Abi Hasan 'Ali 'Ibn Musa> diringkas/disusun oleh <'Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah bin Khalil
Kairo al-Hay'at al-'Amma li Shu'un al-Matabi' al-'Amiriyyah 1959
 Buku Teks
Zaini-Lajoubert, Monique
Karya lengkap Abudllah bin Muhammad al-Misri
Komunitas Bambu, 2008
 Koleksi Publik
Zaini-Lajoubert, Monique
Karya lengkap Abudllah bin Muhammad al-Misri
Komunitas Bambu, 2008
 Buku Teks