Mau ke mana pembangunan ekonomi Indonesia : prisma pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti / editor, Yanto Bashri
Prenada , 2003
 Buku Teks
Kemiskinan di Indonesia / penyunting, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Yayasan Obor Indonesia, 1986
 Buku Teks
Kemiskinan di Indonesia / penyunting, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Yayasan Obor Indonesia , 1994
 Buku Teks
Menjaga jembatan Jakarta-Washington : Dubes Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (1998-2001)
Ramadhan Pohan, editor
KBRI, 2001
 Buku Teks
Lermontov, Mikhail Yurjevich
A hero of our time / Mikhail Lermontov
Everyman's Library, 1992
 Buku Teks