Yi, Tog-il, author
Kyoyang Hanʼguksa
Hyumonisutu, 2007
 Buku Teks
Choi, Byong-sun, author
Kyoyang ui chokon, Hangu machumpop
Yoklak, 2009
 Buku Teks