Classical private gardens in the Yangtze River Delta
[chief editor], Ruan Yisan
Yilin Press, 2010
 Buku Referensi
Zhu, Rulan
Chang Jiang zhuan = 长江传 = Yangtze River Biography
Hebei da xue chu ban she, 2001
 Buku Referensi
Wang, Qicheng
Shanghai tour guide : cartoons
China Intercontinental Press, 2010
 Buku Teks
Bonavio, Judy
The Yangzi river: an illustrated guide to China's mightiest river and its many cultures / Judy Bonavia
Passport Books, 1986
 Buku Teks
Burris, Jon
Shanghai days
Foreign Languages Press, 2010
 Buku Referensi