Zhongguo lü you wen hua da ci dian = Zhongguo lüyou wenhua dacidian = 中囯旅游文化大辞典 = Chinese Dictionary of Tourism and Culture
editor, Zang Weixi
Shanghai Guji Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Lin, Zhengqin
Zhongguo lu you yu min su wen hua = 中囯旅游与民俗文化 = China Folk Culture and Tourism
Zhejiang Ren min Chu ban she, 2000
 Buku Teks
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 2 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 2 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 1 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia