Wu, Zeyan
Ci Yuan (XIV Ding Ben) 1-4 He Ding Ben (Guangdong, Guangxi, Honan, Henan Ciyuan XIV ding zu) = 辞 源 (修订本) 1-4 合订本 = Etymology (Revised) 1-4 Bound Volume / Wu Zeyan, Huang Qiuyun, Liu Yeqiu
Nanwu Yinshu Guan Chuban , 1999
 Buku Referensi
Ci Yuan / Shang Wu Jun Shu guan bian ji bu
Shangwu Yinshu Guan Chuban, 2000
 Buku Referensi
Tung, Tse-Wei
Chu Yuan
Foreign Languages Press, 1957
 Buku Teks
Feng, Zikai, 1898-1975
Yuan yuan tang sui bi = Yuan Yuan Tang Essay = 緣緣堂隨筆
Renmin Wanxue Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Xu, Xiabin
Mi yuan = 迷园
Shidai Wenyi Chubanshe, 2001
 Buku Teks