Colfer, Eoin
Artemis fowl
Gramedia Pustaka Utama, 2018
 Buku Teks
Colfer, Eoin
Artemis fowl and the atlantis complex
Gramedia Pustaka Utama, 2018
 Buku Teks
Colfer, Eoin
Artemis fowl and the eternity code = Sandi abadi
Gramedia Pustaka Utama, 2018
 Buku Teks
Colfer, Eoin, autho
Artemis fowl and the lost colony = Koloni yang hilang
Gramedia Pustaka Utama, 2018
 Buku Teks
Colfer, Eoin
Artemis fowl and the opal deception = Muslihat opal
Gramedia Pustaka Utama, 2018
 Buku Teks